Givasa Senyalitzacions i abalisaments

Accedir al web

GIVASA, S.A. fabrica i instal·la:

  • Senyalització vertical (Senyals de trànsit definitives, senyals de trànsit d'obres, cartells d'orientació, pòrtics i banderoles) en acer galvanitzat i alumini anoditzat.
  • Sistemes de contenció de vehicles metàl·lics (Barrera de seguretat, ampit per ponts, sistema de protecció de motoristes, pas de mitjana o transfer i atenuador d'impactes).
  • Sistemes de contenció de vehicles de mixt acer - fusta (Barrera de seguretat).
  • Barana vianants (barana d'acer galvanitzat i barana de fusta).
  • Abalisament definitiu (captafars ull de gat, captafars de neoprè, fita H-75, fita divergent i fita d’aresta) i d'obres (balisa lluminosa, cascada lluminosa i con).
Perfils de formigó en continu Perfils de formigó en continu

Accedir al web

NEMASCO, S.L. fabrica i instal·la:

  • Sistemes de contenció de vehicles de formigó in situ (Barrera de seguretat perfil New Jersey, Barrera de seguretat perfil F i recrescut de barrera de formigó existent)
  • Drenatge longitudinal de formigó in situ (Caz i cuneta)
  • Vorera de formigó in situ.