Givasa - Senyalitzacions i abalisaments Givasa Senyalitzacions i abalisaments

Qualitat

Per garantir la qualitat dels productes i serveis oferts, disposem d'un sistema de gestió de la qualitat i medi ambient, basat en la norma UNE-EN-ISO-9001 i UNE-EN-ISO-14001 respectivament per a la producció i instal·lació de senyalització vertical i baranes metàl·liques, la comercialització i instal·lació de elements de contenció de vehicles (barreres semirígides de seguretat, passos de mitjana, sistemes de protecció de motoristes, barrera mixta d'acer i fusta, ampits metàl·lics i coronació metàl·lica d'ampit de formigó) i per a la comercialització d'altres elements accessoris en senyalització de carreteres (dispositius d'abalisament, reductors de velocitat i delineats de carril).

Actualment som posseïdors del marcatge CE segons la UNE EN 12899-1 dels següents productes:

 • Lamel·les de xapa d'acer galvanitzades per a la formació de cartells de senyalització retroreflectants.
 • Lamel·les de perfil d'alumini obtingut per extrusió per a la formació de cartells de senyalització retroreflectants.
 • Senyals i panells direccionals retroreflectants de circulació de xapa d'acer galvanitzada o alumini, d'una sola peça.

Control de qualitat dels productes:

Paral·lelament a la qualitat demostrada amb el marcatge CE dels nostres productes més representatius, es realitzen assajos de qualitat en les diferents fases del procés de producció de l'element, començant per la recepció de les matèries o productes subministrats pels nostres proveïdors, fins a la instal·lació del mateix a l'obra.

Per poder dur a terme el control de qualitat, es requereix de diferents equips d'assaig, dels quals GIVASA disposa en propietat de:

 • Mesurador de gruixos FISCHER, per a la determinació del gruix de recobriment de zinc en les plaques i perfils d'acer galvanitzat. (Mètode magnètic).
 • Micròmetre centesimal i peu de rei per a la determinació del gruix de les plaques i perfils.
 • Espectrecolorímetre COLOR-GRAF X-RITE, per assaig de coordenades cromàtiques i factor de luminescència.
 • Retroreflectòmetre RETROCHECKER RC01, per assaig del Coeficient de Retroreflexió de les làmines retroreflectants.
 • Brillòmetre micro-TRI-Gloss Byk Gardner, per assaig de la brillantor especular en la pintura.
 • Pinta de tall per enreixat, per assaig d'adherència de la pintura.
 • Estufa per a realització de l'assaig d'adherència de les làmines retroreflectants al substrat d'acer o alumini.
 • Cambra de boira salina per assaig de resistència a la boira salina en les zones retroreflectants i no retroreflectants dels senyals verticals de circulació acord amb les normes UNE 135330 i UNE 135331, i per l'assaig de corrosió accelerada de la barrera de seguretat segons la norma UNE 135125.

Per al control de qualitat en les obres, es realitzen, a part de les auditories pertinents de l'entitat certificadora, els assajos acordats amb el client a través d'un laboratori homologat.

C/ Can Noguera, 13 · Polígon Industrial El Barcelonès · 08630 ABRERA · Tel: (+34) 93.772.13.39 - comercial@givasa.com - Avís Legal