Givasa - Senyalitzacions i abalisaments Givasa Senyalitzacions i abalisaments

Qualitat

Política integrada de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el treball

 GIVASA, SA és una empresa familiar del sector de la metal·lúrgia i de l'obra pública amb una àmplia experiència en el mercat nacional, especialitzada en Fabricació i senyalització de senyalització vertical i baranes metàl·liques. Fabricació de sistemes de contenció i altres elements de formigó in situ. Comercialització és instal·lació de sistemes de contenció de vehicles. Comercialització d'altres elements i accessoris de senyalització de carreteres.

 

La Direcció de GIVASA, SA està compromesa amb la millora contínua de tots els processos de l'organització, i per a això dota dels recursos necessaris per al manteniment d'un Sistema de Gestió de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut.

MISSIÓ

Som professionals de la seguretat viària que desenvolupem i implantem els nostres productes en totes les carreteres on puguem aportar un plus en Qualitat i Servei.

VISIÓ

Incorporar en el mercat nacional i internacional nous productes relatius a la seguretat vial que impliquin destacar sobre la competència en Qualitat i Servei.

VALORS

Innovadors

Qualificats

Moderns

Col·laboratius

Per tot això, la Direcció de GIVASA, SA i els seus empleats i col·laboradors es comprometen a:

  1. Complir els requisits legals i reglamentaris, requisits dels nostres clients i de totes les parts interessades pertinents.
  2. Establir Objectius mesurables i coherents amb aquesta Política, planificant accions, responsables, terminis i recursos; comunicant a les parts interessades.
  3. Minimitzar l'impacte ambiental i prevenir la contaminació que puguin generar les seves activitats i complir amb els compromisos pertinents al context de l'organització
  4. Proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i deteriorament de la salut dels treballadors, eliminant els perills i reduint els riscos.
  5. Col·laborar, motivar, consultar i fer partícips als empleats per tal que tots els empleats realitzin el seu treball de manera segura, sostenible, eficient i eficaç.
  6. Posar la Política a disposició de totes les parts interessades pertinents.

Actualment som posseïdors del marcatge CE segons la UNE EN 12899-1 dels següents productes:

  • Lamel·les de xapa d'acer galvanitzades per a la formació de cartells de senyalització retroreflectants.
  • Lamel·les de perfil d'alumini obtingut per extrusió per a la formació de cartells de senyalització retroreflectants.
  • Senyals i panells direccionals retroreflectants de circulació de xapa d'acer galvanitzada o alumini, d'una sola peça.
  • Sistemes de contenció de formigó in situ.

Control de qualitat dels productes:

Paral·lelament a la qualitat demostrada amb el marcatge CE dels nostres productes més representatius, es realitzen assajos de qualitat en les diferents fases del procés de producció de l'element, començant per la recepció de les matèries o productes subministrats pels nostres proveïdors, fins a la instal·lació del mateix a l'obra.

Per al control de qualitat en les obres, es realitzen, a part de les auditories pertinents de l'entitat certificadora, els assajos acordats amb el client a través d'un laboratori homologat.

C/ Can Noguera, 13 · Polígon Industrial El Barcelonès · 08630 ABRERA · Tel: (+34) 93.772.13.39 - comercial@givasa.com - Avís Legal - Política de privacitat